RFR FV Design
TRUNG TÂM THUYỀN BUỒM VỊNH NINH CHỮ - NINH THUẬN

TRUNG TÂM THUYỀN BUỒM VỊNH NINH CHỮ - NINH THUẬN

Tên dự án TRUNG TÂM THUYỀN BUỒM VỊNH NINH CHỮ
Địa chỉ Ninh Thuận
Chủ đầu tư Ninh Chữ Bay
Quy mô dự án 1 hầm+36 tầng cao

GFA: Tầng nổi: 97,686.72

GFA tầng hầm: 6,459.35

4-1

6-2-2

8-1

9-1

10,1

1-2-1

2-1

ORTHER_PROJECTS