RFR FV Design

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI-TP. ĐỒNG HỚI TỈNH QUẢNG BÌNH

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI-TP. ĐỒNG HỚI TỈNH QUẢNG BÌNH

Tên dự án TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI-TP. ĐỒNG HỚI TỈNH QUẢNG BÌNH
Địa chỉ TP. ĐỒNG HỚI TỈNH QUẢNG BÌNH
Quy mô dự án Khánh sạn 1 tầng hầm + 5 tầng nối

5

6

2

ORTHER_PROJECTS