Tổ hợp văn phòng – Paris – RFR FV
RFR Pháp Việt

Tổ hợp văn phòng – Paris

Tổ hợp văn phòng – Paris

Dự án 4 tầng + 2 hầm với tổng diện tích sàn : 8.000 m²

csm_P0707_285_57a9d4971b

csm_P0707_285_57a9d4971b

Dự án khác