Cải tạo Trung tâm văn hóa Pháp – Espace Hà Nội – RFR FV
RFR Pháp Việt

Cải tạo Trung tâm văn hóa Pháp – Espace Hà Nội

Cải tạo Trung tâm văn hóa Pháp – Espace Hà Nội

Cải tạo không gian trung tâm văn hóa tạo hình ảnh và vị thế mới cho trung tâm văn hóa ở Hà Nội.

hn1

hn2

Dự án khác