Bảo tàng chiến tranh thế giới thứ nhất -TP Meaux – Pháp – RFR FV
RFR Pháp Việt

Bảo tàng chiến tranh thế giới thứ nhất -TP Meaux - Pháp

Bảo tàng chiến tranh thế giới thứ nhất -TP Meaux - Pháp

Bảo tàng 6000m2 với console đưa ra 40m và dài 100m cấu tạo với kết cấu thép dàn cao 9m192052_1665552833915_7784773_o

bt

192323_1665553633935_8239601_o

63564_1557560534175_919496_n

Dự án khác