RFR Pháp Việt
Dự án Kenton Node mở bán trở lại sau gần 7 năm “án binh bất động”